Vår värdegrund

Vår värdegrund

Vi arbetar aktivt för att begränsa vår miljöpåverkan i så lång utsträckning som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vi arbetar aktivt med att begränsa effekterna som våra utsläpp, avfall och kemikalier har på miljön.

Vi arbetar för att upprätthålla ett tydligt säkerhetstänk och säkerställer att våra anställda har stor kompetens inom säkerhetsområdet.

Vi strävar efter att utveckla en säker arbetsmiljö där risken för olyckor och skador minimeras.

Vi arbetar aktivt för att bevara naturresurser och maximera återvinningen ur alla de material som uppkommer i vår process.

Vi följer och arbetar proaktivt med att anpassa verksamheten till de regleringar och krav som ställs på företaget från myndigheter, anställda, kunder och andra samarbetspartners.

Vi strävar efter att alltid upprätthålla en öppen och konstruktiv kommunikation med anställda, kunder, myndigheter och allmänhet.

LÄS OM HUR VI ARBETAR FÖR ATT MINSKA
BELASTNINGEN PÅ MILJÖN