Miljö

Miljö

Befesa ScanDust arbetar med återvinning av metaller och järn i filterstoft från nordiska stålverk. Genom att samla upp filterstoftet från stålverkens rökgasrening och återvinna metallerna i stoftet minskar belastningen på vår miljö.

Befesa ScanDusts mål är att säkerställa att hela vår verksamhet bedrivs på ett sätt som tillfredsställer Länsstyrelsens, allmänhetens och våra egna högt ställda krav på miljö och säkerhet.

“GENOM ATT SAMLA UPP FILTERSTOFTET
FRÅN STÅLVERKEN OCH ÅTERVINNA METALLERNA
MINSKAR BELASTNINGEN PÅ MILJÖN”

TILLSTÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET

Befesa ScanDust bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och är ett s.k. A-objekt enligt miljöbalken. Verksamheten tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen och tillsynen bedrivs av Länsstyrelsen Skåne.

Befesa ScanDust arbetar nära Länsstyrelsen för att bli en ledande miljövårdande anläggning.